Overslaan en naar de inhoud gaan
x
woninghuurwetgeving

Nieuwe woninghuurwetgeving in België

Heel wat Vlamingen die in het buitenland wonen, hebben nog een woning in België die verhuurd wordt. Het blijft dus belangrijk om de Woninghuurwet in de gaten te houden, want deze wetgeving werd onlangs gewijzigd. We zetten een aantal belangrijke nieuwe punten op een rij.

EEN REGIONALISERING VAN DE WONINGHUURWET IN BELGIË

Vooreerst wensen we hier op te merken dat de Woninghuurwet in België geregionaliseerd werd zodat er zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië specifieke regels bestaan voor de verhuur van een woning. Er moet dus in de eerste plaats nagegaan worden waar de woning gelegen is, in Vlaanderen of in Wallonië. Hieronder de meest belangrijke aanpassingen voor Vlaanderen.

DE HUURWAARBORG

Een eerste aanpassing die we in het Woninghuurdecreet voor Vlaanderen terug vinden is dat de verhuurder voortaan een huurwaarborg van 3 maanden mag vragen, daar waar het voorheen slechts 2 maanden was. De verhuurder mag niet méér vragen dan deze 3 maanden en hij is ook niet verplicht om deze waarborg te vragen. Deze waarborg wordt meestal gestort op een geïndividualiseerde rekening.

DE HUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

De normale duurtijd van een woninghuurcontract is 9 jaar. Maar er kan ook een contract afgesloten worden met een korte duurtijd van maximum 3 jaar. Het mag bovendien ook gaan om achtereenvolgende overeenkomsten, doch de totale duur ervan mag de 3 jaar niet overschrijden en het contract kan slechts 1 keer schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden verlengd worden. Voorheen stelde het probleem zich vaak omtrent het vroegtijdig opzeggen van een dergelijk contract door de verhuurder en de huurder. Men ging er van uit dat dergelijke kortlopende huurcontracten door geen van beide partijen tot een einde konden gebracht worden. Maar in de praktijk waren er rechters die aannamen dat de huurder wel eerder een einde kon maken aan dergelijke kortlopende contracten.

De wetgeving is dan ook in die mate aangepast en stelt nu dat de huurder de mogelijkheid heeft om dit kortlopend contract vroeger op te zeggen, mits het naleven van een opzegtermijn van 3 maanden. Bovendien moet hij in dit geval ook nog een opzeggingsvergoeding betalen aan de verhuurder. Deze vergoeding bedraagt anderhalve maand huur indien de huur eindigt in het eerste jaar. Eindigt ze in het tweede jaar, dan moet de huurder 1 maand huur betalen en eindigt ze in het derde jaar, dan is dit nog een halve maand huur.

Opgepast!

Is het huurcontract niet geregistreerd, dan kan de huurder ten allen tijde het contract beëindigen en dit zonder een opzegtermijn te moeten naleven of een opzeggingsvergoeding te moeten betalen (zo ook in de eerste 3 jaren). Van deze regel kan bovendien niet afgeweken worden, zelfs niet indien in het huurcontract anders werd overeengekomen.

DUIDELIJKE REGELING ECHTGENOTEN, WETTELIJK EN FEITELIJK SAMENWONENDEN

De nieuwe regeling bepaalt dat de echtgenoot of de wettelijke samenwoner, van rechtswege huurder is en dit ongeacht of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning is gesloten. De huurder deelt de gegevens van de echtgenoot of wettelijke samenwoner mee aan de verhuurder. De huurders oefenen samen de rechten uit die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Wordt het huwelijk of de wettelijke samenwoning beëindigd, dan bepalen de huurders onderling wie de huurovereenkomst voortzet.

Gaat het om feitelijk samenwonenden dan schrijft het Vlaams Woninghuurdecreet voor dat de huurder en deze andere persoon, aan de verhuurder kunnen vragen om ermee in te stemmen dat die andere persoon ook huurder wordt. De verhuurder heeft 3 maanden om hier akkoord mee te gaan; na deze termijn kunnen de huurder en de andere persoon, zich tot de rechter wenden en hem vragen deze persoon huurder te laten worden.

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Belangrijk is dat het woninghuurcontract schriftelijk tot stand wordt gebracht. Het moet bovendien verplicht geregistreerd worden, samen met de plaatsbeschrijving en andere eventuele bijlagen. Deze verplichte registratie behoort de verhuurder toe. Hij moet deze registratie uitvoeren binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract. Houdt de verhuurder zich niet aan deze verplichting dan zal hij een boete moeten betalen.

Opgepast!

Men kan stellen dat de verhuurder zijn woning mag verhuren aan wie hij wil. Maar… toch zal hij moeten opletten dat hij niet overgaat tot discriminatie! Zo mag hij zich bijvoorbeeld niet laten leiden door huidskleur, geslacht, handicap, enz… Verder mag hij alle informatie vragen die hij nodig vindt, zelfs naar het inkomen van de kandidaat-huurder mag hij vragen. Vragen naar het strafblad of de gezondheidstoestand mag de verhuurder niet.

Tekst: Solange Tastenoye