Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Juridisch

Voortaan duurdere Belgische gerechtelijke procedures

Heel wat Vlamingen die zich in het buitenland bevinden hebben vaak toch nog een band met België. Zo gaan zij bijvoorbeeld vaak hun woning in België verhuren, erven zij nog van familieleden, enz.… Spijtig genoeg gebeurt het ook vaak dat deze Vlamingen om de één of andere reden genoodzaakt zijn om naar de rechtbank te stappen in België! Dit is nu sinds kort duurder geworden! Wat betekent dit concreet?

Kosten bij dagvaarding!

Men mag niet uit het oog verliezen dat een procedure opstarten voor een Belgische rechtbank niet goedkoop is. Bovendien is het steeds afwachten wie de zaak zal winnen! Stap je naar de rechter dan zal je geconfronteerd worden met kosten zoals bijvoorbeeld de kosten voor de gerechtsdeurwaarder, de gerechtskosten, kosten voor de deskundige, intresten, een rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, advocaatkosten, enz.…

Met al deze kosten in het achterhoofd kan het nuttig zijn om vooraf na te gaan of het dagvaarden van de tegenpartij wel een goede beslissing is. Vooral ook omdat onlangs de zogenaamde rolrechten (dit zijn de vergoedingen die betaald moeten worden wanneer een zaak op de agenda van de rechtbank wordt ingeschreven), verhoogd werden.

Wat zijn ‘rolrechten’?

Indien men een zaak voor de rechtbank wil brengen in België, dan moet dit ‘op de rol gezet’ worden. Deze ‘rolrechten’ zijn een soort van belasting, taks die moet betaald worden om de zaak op de rol te zetten. In 2015 werden voor het berekenen van deze rolrechten nieuwe regels tot stand gebracht. Een belangrijke regel was dat het bedrag van de rolrechten afhankelijk was van de waarde van de vordering. Maar…het Belgisch Grondwettelijk Hof maakte brandhout van deze regeling zodat er door de wetgever opnieuw moest ingegrepen worden en dit gebeurde door de ‘Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen’.

De nieuwe regels zijn van toepassing sinds 1 februari 2019. Dit betekent dat deze nieuwe tarieven in verband met de rolrechten van toepassing zijn gegaan voor de rechtszaken die vanaf 1 februari 2019 werden opgestart.

Hoeveel bedragen de rolrechten?

Voor elke zaak die op de rol komt te staan, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  1. in de vredegerechten en de politierechtbanken, een recht van 50 euro;
  2. in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank, een recht van 165 euro;
  3. in de hoven van beroep een recht van 400 euro;
  4. in het Hof van Cassatie een recht van 650 euro.

Concreet betekent dit dat deze bedragen moeten betaald worden, ongeacht de waarde die de vordering heeft. Er wordt dus geen berekening meer gemaakt volgens de waarde van het geschil.

Anderzijds moet het rolrecht meestal betaald worden door de partij die de rechtszaak verliest, maar het is de rechter die bepaalt wie ze zal betalen.

Het rolrecht wordt opeisbaar op de datum van de veroordeling. Dit betekent dat het rolrecht dient betaald te worden op het einde van de procedure en niet meer bij het begin van de zaak zoals dit voorheen het geval was.

Erelonen van uw advocaat!

Belangrijk is dat je met uw advocaat vooraf bespreekt welke kosten en erelonen hij zal aanrekenen. Daar je in het buitenland verblijft zullen zijn kosten wellicht hoger oplopen. Bovendien stellen Vlamingen die in het buitenland verblijven zich vaak de vraag hoelang hun Belgische advocaat nog een factuur kan nasturen! De Belgische wetgeving stelt dat de vordering van advocaten tot betaling van kosten en erelonen, verjaart na verloop van vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

De vraag stelt zich echter wanneer deze taak dan effectief beëindigd werd? Dit is het geval van zodra de opdrachtgever (u dus) op een ondubbelzinnige wijze een einde maakt aan het mandaat dat hij aan zijn advocaat gaf. Ook de advocaat kan van zijn kant op een zelfde ondubbelzinnige manier zijn taak beëindigen!

Ook rekening houden met de ‘rechtsplegingsvergoeding’!

In België bestaat ook de zogenaamde ‘ rechtsplegingsvergoeding’. Dit is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Dit betekent dat in België de verliezende partij een forfaitair bedrag moet betalen aan de winnende partij en dit voor de kosten en honoraria van haar advocaat. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding werd vastgelegd door de Belgische wetgever zodat er basistarieven, minimum-en maximumtarieven bestaan.

Auteur:
Solange Tastenoye