Overslaan en naar de inhoud gaan
x

VIW visie en structuur

Raad van bestuur

​Voorzitter: Eddy Bonne
Ondervoorzitter: Steven Van Laer

Jan Buysse | Rik Decan | Filip Declercq | Lot De Geyter | Danielle Deli | Veerle Denaux | An Descheemaeker | Prakash Goossens | Guido Gysemans | Paul Hegge | Greta Ickx | Thomas Jansseune | Guido Jouret | Sylvain F. Kempeneers | Romain Meeusen | Ine Mortelmans | Stefan Nerinckx | Johanna Neyt | Kathleen Nuyens | Marc Quintyn | Sven Rooms | Matteo Seregni | Wim Staessens | Claire Tillekaerts | Stijn Van Bosstraeten | Nathalie Van der Perre | Marc Vandijck | Jan Van Doren | Ria Van Elslande | Piet Van Hove | Guido Van Huylenbroeck | Remi Vermeir | Diane Verstraeten 

Dagelijks bestuur

Eddy Bonne | Lot De Geyter | Stefan Nerinckx | Johanna Neyt | Stijn Van Bosstraeten | Steven Van Laer | Remi Vermeir | Diane Verstraeten 

Internationaal secretariaat in Brussel

Directeur | Koen Van der Schaeghe

Administratie en boekhouding | Annick Van Laethem

Adviesverlener emigratie/expatriatie | Anne Cruyt

Webmaster en databeheer | Davey De Laet

 


Visie

1. Brugfunctie: een performant netwerk

Het in kaart brengen van de Vlaamse aanwezigheid in de wereld, d.w.z. contact met zoveel mogelijk Vlamingen in de wereld.

VIW heeft een unieke positie als intelligent netwerk van Vlamingen in het buitenland, dat wereldwijd waardevolle contacten en kennis genereert voor individuele Vlamingen en voor de bedrijven en overheden in Vlaanderen.

Om deze rol optimaal te vervullen legt VIW contacten met zoveel mogelijk individuen die vanuit Vlaanderen naar het buitenland vertrokken zijn en hun banden met Vlaanderen willen behouden, ongeacht de reden van hun vertrek. Het onderhouden van deze banden is uiteraard ook essentieel. Tegelijk respecteren we ook de Vlamingen die minimale of geen banden willen onderhouden met het moederland.

Het in kaart brengen van deze Vlaamse aanwezigheid is een extra uitdaging geworden met de invoering van de toenemende privacyregels.

Het is daarom een constant streven naar een aantrekkelijk lidmaatschap zonder drempels. Daarnaast speelt VIW een centrale en stimulerende rol spelen in het uitbouwen als het functioneren van het netwerk tussen deze Vlamingen onderling als met de overheid en belanghebbende organisaties.

Vertegenwoordigers en verenigingen van Vlamingen in het buitenland

Het tweerichtingsverkeer tussen Vlaanderen en de wereld is belangrijk, maar ook onderlinge contacten tussen uitgeweken individuen verdienen ondersteuning. We kijken dus naar het uitgebreide netwerk van clubs, lokale vertegenwoordigers en Vlamingen die zich lokaal verenigen. Al dan niet in samenwerking met derde partijen. Centraal in het versterken van deze banden tussen uitgeweken Vlamingen staan de lokale vertegenwoordigers die vanuit Brussel worden aangesteld. De kernpijlers voor een professioneel vertegenwoordigersbeleid: zorgvuldige selectie, vlotte informatie-uitwisseling, erkenning en evenwichtige evaluatie.

2. Samenhorigheid: taal en cultuur brengt ons samen

De zorg van VIW voor de uitgeweken Vlamingen is ook van belang voor de positie van Vlaanderen in de wereld. VIW brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Dankzij haar netwerk- en communicatiefunctie onderhoudt en vergemakkelijkt VIW de band tussen Vlaanderen en haar uitgeweken Vlamingen.

Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het bevorderen van het Vlaamse identiteitsgevoel van deze Vlamingen door het promoten van de Nederlandse (Vlaamse) taal en de Vlaamse cultuur.

3. Internationaal denken en doen bevorderen: sensibilisering, dienstverlening, belangenbehartiging

Sensibilisering

Het stimuleren van Vlamingen om meer internationaal te denken en te handelen onder andere door het verspreiden van informatie over wonen en werken in het buitenland en door het opdoen van al dan niet professionele ervaringen buiten Vlaanderen. Dit belang stijgt in een wereld die steeds globaler is, zeker voor een kleine regio die leeft van het buitenland.

Dienstverlening

Het ondersteunen van individuele Vlamingen evenals HR afdelingen van bedrijven, overheden en andere belanghebbende groepen door het verstrekken van informatie en diensten zowel inzake vertrek en terugkeer als inzake het verblijf in het buitenland van individuele Vlamingen en hun naasten. Dankzij VIW vind je snel en eenvoudig de juiste informatie om (tijdelijk) naar het buitenland te verhuizen.

VIW stelt ten behoeve van leden, burgers en partnerbedrijven generieke basisinformatie ter beschikking en biedt eerstelijnsadvies op maat omtrent expatriatie en re-integratie (emigratie, consequenties voor sociale zekerheid, pensioen, visa, paspoorten…) Het verwijst door naar andere (meer gespecialiseerde) partijen of contacten voor gespecialiseerd en geïndividualiseerd advies.

Belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen van Vlamingen als hun algemeen representatief gesprekspartner bij en voor de overheden in Vlaanderen.

4. Internationale uitstraling Vlaanderen: publieksdiplomatie

Ten behoeve van de Vlaamse overheid en de Vlaamse bedrijven: verspreiden van informatie over Vlaanderen en het Vlaamse beleid, die bijdraagt tot een betere kennis van de troeven van Vlaanderen. Daarnaast een vraaggericht klankbord zijn voor de Vlaamse overheid.