Rechtzetting: Vraag van de maand - Nieuwsbrief december 2016

In de nieuwsbrief van december 2016 sloop een foutje...

 

Vraag: Kan ik in het buitenland een akte van de burgerlijke stand opvragen?

Het juiste antwoord is:

  • Belgische consulaten kunnen geen bewijzen van goed gedrag en zeden afgeven. Die moeten aangevraagd worden bij de lokale of de Belgische autoriteiten,

  • Belgische consulaten kunnen alleen afschriften en uittreksels afgeven van de akten van de burgerlijke stand die ze zelf hebben opgemaakt. In alle andere gevallen moet men zich wenden tot de Belgische of buitenlandse ambtenaar die de akte heeft opgemaakt, of tot de Belgische gemeente waar de buitenlandse akte overgeschreven is, of tot de dienst burgerlijke stand van de Stad Brussel als de buitenlandse akte gedeponeerd geweest is op de FOD Buitenlandse Zaken. De Belgische consulaten kunnen daar niet in tussenkomen.