Geboorte

Als een kind geboren is in het buitenland en tenminste één van zijn ouders een Belg is, geboren in België, dan is het kind automatisch Belg. Als de Belgische ouder zelf geboren is in het buitenland, dan moet hij ten gunste van zijn kind een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekenen, vooraleer het kind vijf jaar oud is.

De geboorte van een kind in het buitenland geef je aan bij de lokale overheid die een geboorteakte zal opmaken. Dit document kan in België erkend worden als de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is. Een Belgische ambassade of consulaat in het buitenland kan ook een geboorteakte opmaken voor Belgen die in het rechtsgebied geboren worden. Een buitenlandse geboorteakte kan dan in België overgeschreven worden. Het voordeel daarvan is dat je in België eenvoudig afschriften of uittreksels kan krijgen.

Het vermelden van haar naam in de geboorteakte volstaat om te weten wie de moeder is. Als het kind binnen het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk wordt geboren, is de (ex)-echtgenoot van de moeder de juridische vader. Als de moeder binnen de 300 dagen na de echtscheiding een nieuw huwelijk sluit en het kind geboren wordt binnen dit laatste huwelijk, dan heeft het de nieuwe echtgenoot als juridische vader. Als de moeder niet gehuwd is, staat pas vast wie de vader is als hij het kind erkend heeft.

Bij erkenning moet altijd het recht worden toegepast van het land waarvan de ouder die erkent, de nationaliteit heeft. Bij erkenning door een Belgische ouder wordt dus het Belgische recht toegepast. De erkenning kan gebeuren in de geboorteakte, in een afzonderlijke akte van de burgerlijke stand of in een notariële akte.

Als moeder moet je je kind slechts erkennen als er geen geboorteakte werd opgemaakt of als jouw naam hier niet op voorkomt. Noch de vader noch het kind moeten toestemmen in de erkenning.

Het Belgische recht erkent het principe van vermoeden van het vaderschap. Anders gezegd: de echtgenoot van de moeder wordt beschouwd als de biologische – en dus wettelijke – vader van het kind. In de meeste gevallen volstaat het dus dat de jonge ouders de geboorteakte voorleggen op de ambassade of het consulaat, indien nodig vertaald en gelegaliseerd of voorzien van de apostille.

Jammer genoeg kan de erkenning van het vaderschap in uitzonderlijke gevallen uitmonden in een bijzonder complexe materie. Voor specifieke situaties verwijzen we graag door naar je consulaire dienst. Na de gebruikelijke verificaties zal het kind, indien het de Belgische nationaliteit bezit, kunnen worden ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters.