Huwelijk

huwelijk in het buitenland

Als twee mensen beslissen om te trouwen, treffen ze meestal ook bepalingen in verband met hun goederen, het zogenaamde ‘huwelijksvermogen’. Wat is van wie? Verblijven de gehuwden in het buitenland, dan stelt zich de vraag welk recht op dit huwelijksvermogen zal worden toegepast. We vermelden hier enkele belangrijke principes.

Het huwelijksvermogen in België:

In België bestaan er drie grote vormen, namelijk het wettelijk huwelijkscontract, het contract met een volledige scheiding van goederen en het contract met een algehele gemeenschap van goederen. Is er door de gehuwden geen contract afgesloten dan is het wettelijk stelsel van toepassing.

Wat nu in het buitenland?

Sinds 1 oktober 2004 trad in België het ‘Internationaal privaatwetboek’ in werking en bestaat de mogelijkheid dat de gehuwden zelf beslissen welk recht er toegepast wordt in verband met hun huwelijksvermogen. Maar hun keuze is beperkt.

De echtgenoten kunnen maar één van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:

1. het recht van de staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen. De gewone verblijfplaats is een begrip gesteund op feitelijke gegevens, nl. de plaats waar een natuurlijke persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd.

2. het recht van de staat op wiens grondgebied één van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft.

3. het recht van de staat waarvan één van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.

De echtgenoten kunnen hun keuze maken vóór het voltrekken van hun huwelijk of tijdens het huwelijk. De keuze moet wel betrekking hebben op het hele vermogen van de gehuwden.

Wat dus niet mag is bijvoorbeeld het Belgische recht toepassen op bepaalde roerende goederen en het Franse recht op een ander deel van de goederen. De keuze van een huwelijksvermogenstelsel is naar de vorm geldig als die in overeenstemming is ofwel met het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht ten tijde van de keuze, ofwel met het recht van de staat op wiens grondgebied die is gedaan.

Als men geen keuze maakt, zegt het Internationaal privaatwetboek dat het huwelijksvermogen beheerst wordt:

1° door het recht van de staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigden;

2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van eenzelfde staat, door het recht van de staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk;

3° in de andere gevallen, door het recht van de staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

Wat wordt er door het gekozen recht precies geregeld?

Het recht dat op het huwelijksvermogen van toepassing is, bepaalt in de eerste plaats de geldigheid van de instemming met de keuze van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht.

Het bepaalt verder ook of de gehuwden de mogelijkheid hebben om een huwelijkscontract af te sluiten en zo ja op welke manier dit dan moet gebeuren, welke bedingen er in het huwelijksstelsel kunnen worden opgenomen, enzovoort.