Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Aandelen

Belgische beleggingen vanuit het buitenland - Laat je niet vangen!

Zoals de meesten van ons weten, is België één van de weinige landen die geen algemeen geldende belasting op vermogen of meerwaarde kent. Dit principe kent wel een hele reeks afwijkingen en er wordt regelmatig aan ‘geknabbeld’ door de opeenvolgende regeringen. Dit gebeurt opnieuw met een aantal recente wetswijzigingen.

Wanneer je buiten België woont of wanneer je – al dan niet tijdelijk – naar het buitenland vertrekt, kunnen er een aantal redenen zijn waarom je toch nog (een deel van) je beleggingen in België wil houden, vb omdat je een Belgische vertrouwenspersoon hebt die je beleggingen beheert. Welke impact gaan de Belgische belastingregels dan nog hebben op je beleggingen? Ontsnap je hieraan wanneer je buiten België woont? Na de zogenaamde ‘zomerakkoorden’ van de Belgische regering, zijn deze vragen weer wat acuter geworden.

Om je toe te laten deze impact in te schatten, bezorgen we hierna een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels. 

Taks op effectenrekeningen​

Vanaf 2018 is in België een taks verschuldigd op beleggingen die natuurlijke personen  (zowel rijks- als niet-rijksinwoners) aanhouden op een effectenrekening ofwel rechtstreeks ofwel via een tussenpersoon. Effecten zijn onder andere aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, maar de taks geldt niet voor pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen. Voor niet-rijksinwoners is deze taks van toepassing op hun Belgische effectenrekeningen.

De taks is van toepassing zodra de gemiddelde waarde van je effectenrekening over de referteperiode minstens EUR 500.000 bedraagt per belastingplichtige. De referteperiode voor de berekening van de gemiddelde waarde loopt van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar. Zodra deze limiet bereikt wordt, is jaarlijks een taks verschuldigd van 0,15% op het volledige bedrag van de effectenrekening, dus niet alleen op het gedeelte dat de limiet van EUR 500.000 overschrijdt.

Indien je samen met andere personen houder bent van een effectenrekening wordt vermoed dat de waarde proportioneel verdeeld moet worden over de houders. Hierdoor moet vb voor echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, voor ieder van beide slechts de helft van de gemiddelde waarde van de effectenrekening in rekening genomen worden om te bepalen of deze taks van toepassing is.

Wanneer je België verlaat in de loop van deze referentieperiode en je effectenrekening(en) verplaatst buiten België, wordt een pro rata berekening toegepast voor de periode dat je nog onderworpen was aan deze taks.

De taks wordt ingehouden en afgedragen door de tussenpersoon die de effectenrekening beheert. Bovendien moet je op je Belgische belastingaangifte vermelden of je beschikt over één of meerdere effectenrekeningen waarop deze taks van toepassing is.

Activering van het spaargeld

De regering wil het slapende geld op spaardeposito’s actief laten investeren in bedrijven. Daarom wordt:

  • de vrijstelling voor interesten van gereglementeerde spaardeposito’s gehalveerd tot EUR 940 en;
  • een nieuwe vrijstelling ingevoerd voor de eerste schijf van EUR 627 van dividenden van aandelen van bedrijven.

Verhoging van de Belgische taks op beursverrichtingen

Het tarief van de Belgische beurstaks wordt aangepast. Voor beleggingen in aandelen is het oorspronkelijke tarief gestegen van 0,27% naar 0,35% (met maximum van EUR 1.600). Voor beleggingen in obligaties en staatsbons steeg het tarief van 0,09% naar 0,12% (met maximum van EUR 1.300). Deze beurstaks of taks op de beursverrichtingen zal door je bank worden aangerekend bij iedere verhandeling van het beleggingsproduct op de beurs, dus zowel bij de aankoop als de verkoop.

Ook van toepassing voor mij?

Wanneer je niet meer in België woont en niet meer belastingplichtig bent in België, gaan de verdragen die België afgesloten heeft met de meeste landen er voor zorgen dat je geen Belgische inkomstenbelasting moet betalen op je roerende inkomsten.

In dat geval gaan de bovenvermelde wijzigingen inzake activering van spaargelden je niet treffen. Verder is ook de belasting op beursverrichtingen alleen van toepassing wanneer je je gewone woonplaats in België blijft behouden. Zorg wel dat je financiële instelling dit weet zodat zij geen onterechte inhouding gaat doen die je nadien moet zien terug te vorderen.

De taks op effectenrekeningen zal je wel aanbelangen indien je een Belgische effectenrekening blijft aanhouden die voldoet aan de voorwaarden van de wet. Ook in dit geval is het aangeraden om contact op te nemen met je financiële instelling om ongewenste verrassingen te vermijden en indien nodig actie te nemen om je effectenrekening te verplaatsen. Hou in dit geval ook rekening met de belastingregels in het land waarnaar je de effectenrekening wenst over te brengen om te vermijden van ‘regen in de drop’ terecht te komen.

Auteur: Niels De Graeve / www.ey.com

Auteur:
Niels De Graeve