Belgen in het buitenland kiezen toch voor Belgische verzekering

Dienst Overzeese Sociale Zekerheid

​Wereldwijd kijken ze het avontuur in de ogen, maar wat hun sociale zekerheid betreft, kiezen landgenoten bij voorkeur voor een op-en-top Belgische verzekering, bijvoorbeeld van de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) [Vanaf 1 januari 2015 Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)], een openbare instelling met staatswaarborg. Die biedt landgenoten een volledige dekking op het vlak van sociale zekerheid (pensioen, ziekte, invaliditeit, geneeskundige verzorging, ongevallen …) als zij werken in een land buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. 

Je kan deelnemen aan de verzekering:

  • als je tijdelijk – niet langer dan zes maanden – terug komt werken in een land van de EER of in Zwitserland
  • tijdens een contractueel voorzien verlof, als dit verlof onmiddellijk volgt op een verzekeringsperiode.
  • tijdens een periode van maximum 12 maanden volgend op een verzekeringsperiode, voor zover je over geen beroeps- of vervangingsinkomen​ beschikt.

Aangezien de uitoefening van een beroepsbezigheid een bindende voorwaarde is, is elke deelname bij een reis, zelfs als het om een lange reis gaat, uitgesloten. Elke beroepsactiviteit komt in aanmerking: werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, enz … Je kan je individueel verzekeren, maar ook je werkgever kan voor een aansluiting zorgen. Je betaalt een maandelijkse bijdrage naar keuze, gelegen tussen een bij wet vastgelegd minimum- en maximumbedrag. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de Belgische prijsindex.

De basisaansluiting bij de DOSZ geeft onder andere recht op:

  • een ouderdomspensioen,
  • een overlevingspensioen en wezenrenten,
  • een uitkering bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit.

Enkele voorbeelden van de bijstand:

  • Het pensioenstelsel van de DOSZ is hoofdzakelijk gebaseerd op het kapitalisatieprincipe. Het bedrag van het pensioen hangt dus af van het totale​ bedrag van de gestorte bijdragen, de leeftijd waarop je bijdragen stort, de duur van jouw deelname aan de verzekering en de leeftijd waarop je met pensioen gaat.
  • Verlies je door een ziekte of door een ongeval (geen arbeidsongeval) tijdelijk je inkomen, dan heb je recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Wie zwanger is, heeft recht op een gelijkaardige uitkering gedurende maximaal 15 weken. De hoogte van de uitkering hangt af van de grootte van je bijdrage; de duur van je arbeidsongeschiktheid: na een jaar wordt de uitkering met 50 % verhoogd; de samenstelling van jouw gezin (heb je personen ten laste, dan hebt je recht op een hogere uitkering) ofwel het feit of er al of niet bijstand van een 3de persoon vereist is.

Aanvullende verzekeringscontracten zijn er enerzijds inzake geneeskundige verzorging, die waar dan ook ter wereld voor jou en je gezin de terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging regelt en anderzijds inzake arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven. Deze laatste voorziet in een dagelijkse uitkering van de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid, de terugbetaling van alle medische kosten, vervoers- en repatriëringkosten, de uitbetaling van een rente aan de overlevenden in geval van overlijden.